Vizija – misija

vizija

MISIJA

UAB “Industrika” kompanijos politika remiasi technologinių įrengimų remonto, gamybos ir montavimo paslaugų teikimo principais, vartotojų poreikių tenkinimu, aplinkosaugos reikalavimų tenkinimu, darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimu įmonės veiklos vykdymo metu. Taip pat, yra atsakinga už teigiamą įmonės įvaizdžio kūrimą, nenutrūkstamą organizacinių, valdymo ir gamybos procesų gerinimą, operatyvų užsakovo poreikių įgyvendinimą ir orientaciją į ilgalaikį bendradarbiavimą.

PAGRINDINIAI TIKSLAI

Užtikrinti įmonės teikiamų paslaugų maksimalią įmanomą kokybę, maksimaliai sumažinti neigiamą įtaką aplinkai, bei užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą įmonės veiklos vykdymo metu.

VADOVYBĖ ĮGYVENDINA ŠIUOS UŽDAVINIUS :

 • Integruotos valdymo sistemos rezultatyvus funkcionavimas ir tobulinimas pagal tarptautinius standartus ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007;
 • Gamybos kokybės kontrolės analitinės bazės vystymas;
 • Užterštumo rizikos minimizacija gamybos vykdymo metu;
 • Orientacija į vartotojus, jų reikalavimus bei poreikius, taip pat teisės, paslaugų, aplinkos, sveikatos ir darbų saugos kokybės srityje reikalavimų vykdymą;
 • Įmonės personalo visapusiškas įtraukimas į kokybės užtikrinimo metodų sritis, taip pat į ekologijos, sveikatos ir darbų saugos sritis;
 • Prevencinis požiūris, leidžiantis išvengti neatitikimų, užterštumo ir problemų susijusių su darbų sauga;
 • Organizuoja sistemingą požiūrį įgyvendinti aplinkos, sveikatos ir darbų saugos kokybės vadybą kaip tarpusavyje susijusių procesų vieningą sistemą;
 • Siekimas nuolat gerinti įmonės stabilumą ir pelningumą, didinti valdymo sistemų veiksmingumą ir efektyvumą;
 • Aiškiai apibrėžtų įgaliojimų ir atsakomybės ribų darbuotojams nustatymas ir paskirstymas jų veiklos sferose. Sąlygų sudarymas kelti darbuotojų kvalifikaciją;
 • Paslaugų ir produktų tiekėjai taip pat privalo laikytis nustatytų reikalavimų kokybiško produkto kūrime, aplinkosaugoje bei darbų saugoje;
 • Informuoti visuomenę apie mūsų politiką ir pažangą, pasiektą veiklos procesų gerinimo metu.

ATSAKOMYBĖ DARBO SAUGAI IR SVEIKATAI 

UAB “Industrika” įsipareigoja vykdant teisinius ir kitus reikalavimus, kurti saugias ir nepavojingas sveikatai darbo vietas, aprūpinti saugiomis ir pažangiomis darbo priemonėmis. Nuolat vertinti riziką darbo vietoje, bendrovėje, diegti priemones rizikos šalinimui ir mažinimui, bei užtikrinti darbų saugos ir sveikatos būklės gerinimą. Kompanija įsipareigoja mažinti nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę ir darbuotojų sergamumą, užtikrinti visų dirbančiųjų saugą ir sveikatą. Taip pat, įsipareigoja mokyti bendrovės darbuotojus, didinant jų suvokimą ir kompetenciją darbo saugos ir sveikatos srityje.

ATSAKOMYBĖ APLINKAI

UAB „Industrika“ įsipareigoja:

 • Savo veiklą vykdyti nuosekliai laikantis teisinių ir kitų aplinkos apsaugos reikalavimų;
 • Nuolat gerinti aplinkos apsaugos situaciją bendrovėje mokant darbuotojus ir siekiant maksimaliai sumažinti taršos neigiamą poveikį aplinkai :
  - Sumažinti grunto ir gruntinių vandenų taršą degalais, tepalais ir hidraulinėmis alyvomis;
  - Mažinti iš mechanizmų su vidaus degimo varikliais išmetamų emisijų kiekius;
  - Sumažinti objektuose susidarančių atliekų kiekį, atliekas tvarkyti pagal galiojančius įstatymus ir kitus normatyvinius reikalavimus.